دکتر علیپور، فاطمه

فوق تخصص:فوق تخصص لنزهای تماسی
مرتبه علمی:دانشیار

گروه پزشکان: 
گروه چشم
بخش درمانگاه عمومی
فوق تخصص: 
لنزهای تماسی
مرتبه علمی: 
دانشیار
نوع همکاری: 
هیئت علمی
برنامه کاری: