دکتر علیپور، فاطمه

تخصص:جراح و چشم پزشک
مرتبه علمی:دانشیار

گروه پزشکان: 
گروه چشم
جراح و متخصص چشم پزشکی
مرتبه علمی: 
دانشیار
نوع همکاری: 
هیئت علمی
برنامه کاری: