دکتر بهشت نژاد، امیرهوشنگ

فوق تخصص: قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی: استاد

گروه پزشکان: 
گروه چشم
بخش قرنیه
فوق تخصص: 
قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی: 
استاد
نوع همکاری: 
هیئت علمی