دکتر قاسمی، فریبا

فوق تخصص: ویتره و رتین

و انکولوژی چشم
مرتبه علمی:دانشیار

گروه پزشکان: 
گروه چشم
بخش انکولوژی
بخش رتین
مرتبه علمی: 
استادیار
نوع همکاری: 
هیئت علمی
برنامه کاری: