دکتر روحی پور، رامک

فوق تخصص: ویتره و رتین

افتالمولوژی کودکان
مرتبه علمی: استاد

گروه پزشکان: 
گروه چشم
بخش رتین
فوق تخصص: 
ویتره و رتین
مرتبه علمی: 
استاد
نوع همکاری: 
هیئت علمی
برنامه کاری: