دکتر دست جانی فراهانی، افسر

تخصص: جراح و متخصص چشم پزشکی
 

گروه پزشکان: 
گروه چشم
جراح و متخصص چشم پزشکی
نوع همکاری: 
کادر درمان