دکتر ایمانی، مرجان

فوق تخصص: ویتره و رتین
 

گروه پزشکان: 
گروه چشم
بخش رتین
فوق تخصص: 
ویتره و رتین
نوع همکاری: 
کادر درمان
برنامه کاری: