دکتر خجسته جعفری، حسن

فوق تخصص: ویتره و رتین
مرتبه علمی: استادیار

گروه پزشکان: 
گروه چشم
بخش رتین
فوق تخصص: 
ویتره و رتین
مرتبه علمی: 
استادیار
نوع همکاری: 
هیئت علمی
برنامه کاری: