دکتر اکبری باغبانی، محمدرضا

فوق تخصص: استرابیسم
مرتبه علمی: دانشیار

گروه پزشکان: 
گروه چشم
بخش استرابیسم
فوق تخصص: 
استرابیسم
مرتبه علمی: 
دانشیار
نوع همکاری: 
هیئت علمی