دکتر رجبی، محمدطاهر

فوق تخصص: اربیت واکولوپلاستیک
مرتبه علمی: دانشیار

گروه پزشکان: 
گروه چشم
بخش اربیت و مجرای اشکی
فوق تخصص: 
اربیت و اکولوپلاستیک
مرتبه علمی: 
دانشیار
نوع همکاری: 
هیئت علمی