دکتر رجبی، محمدطاهر

دکتر محمدطاهر رجبی
فوق تخصص: 
اربیت و اکولوپلاستیک
مرتبه علمی: 
دانشیار

فوق تخصص: اربیت واکولوپلاستیک
مرتبه علمی: دانشیار

نوع همکاری: 
هیئت علمی
گروه: 
گروه چشم