دکتر مقیمی، ساسان

فوق تخصص:گلوکوم
مرتبه علمی: استاد

 

گروه پزشکان: 
گروه چشم
بخش گلوکوم
فوق تخصص: 
گلوکوم
مرتبه علمی: 
استاد
نوع همکاری: 
هیئت علمی
برنامه کاری: 
پروفایل: