دکتر صنعت کار، مهدی

گروه پزشکان: 
گروه بیهوشی
مرتبه علمی: 
دانشیار
نوع همکاری: 
هیئت علمی