دکتر لطیفی، گلشن

فوق تخصص: قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی:استادیار

گروه پزشکان: 
گروه چشم
بخش قرنیه
مرتبه علمی: 
استادیار
نوع همکاری: 
هیئت علمی
برنامه کاری: