دکتر شریف کاشانی، شروین

گروه پزشکان: 
گروه رادیولوژی
مرتبه علمی: 
استادیار
نوع همکاری: 
هیئت علمی