دکتر اسدی آملی، فهیمه

مرتبه علمی: استاد

گروه پزشکان: 
گروه پاتولوژی
مرتبه علمی: 
استاد
نوع همکاری: 
هیئت علمی