دکتر صدرالسادات، سید حسین

گروه پزشکان: 
گروه بیهوشی
مرتبه علمی: 
دانشیار
نوع همکاری: 
هیئت علمی