دکتر محمودی،محمدجعفر

تخصص: قلب و عروق
مرتبه علمی: استاد

گروه پزشکان: 
گروه قلب و عروق
مرتبه علمی: 
استاد
نوع همکاری: 
هیئت علمی