معاون آموزشی: دکتر علیرضا خدابنده                                                          

مسئول دفتر آموزش:  شادی بابادی
داخلی: 2253
کارشناس آموزش :  لیلا میکائیلی
داخلی: 2329
کارشناس امور دانشجویی:  سعیده شامخ
داخلی: 2409
 

مشاهده CV

شرح وظایف معاون آموزشی:

- نظارت بر برنامه ریزی و اجرای فعالیت های آموزشی بخش ها
- نظارت بر میزان حضور و کیفیت فعالیت اعضای هیات علمی در بیمارستان 
- نظارت بر حسن اجرای ضوابط آموزشی و اصول رفتار حرفه ای در بیمارستان
- همکاری با دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه در اجرای ارزشیابی فعالیت های بخش و اعضای هیات علمی
- تدوین و حمایت از طرح های مربوط به توسعه آموزش در بیمارستان
- همکاری در تقسیم و معرفی فراگیران به بخش های آموزشی بیمارستان با هماهنگی معاونین آموزشی دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی براساس ظرفیت بخش های آموزشی بیمارستان 
- نظارت بر نحوه ارزیابی فراگیران و اعلام نمرات آنها و اعلام شروع دوره و گواهی اتمام دوره فلوها و دستیاران به دانشکده پزشکی در موارد لازم
- تهیه گزارش فعالیت های آموزشی بیمارستان برای مراجع بالاتر
- برنامه ریزی و نظارت بر آموزش تئوری و عملی دانشجویان پزشکی در بخش های مختلف خصوصاً با تاکید بر کار عملی در موارد عمومی و اورژانس چشم، در طی دوره های یکماهه معرفی شده از دانشکده پزشکی 
- انجام سایر وظایف محوله از طرف رئیس بیمارستان
 
سیاست های اصلی بیمارستان فارابی در حوزه آموزش:
- توجه بر بالنده سازی اعضای هیئت علمی
- اولویت دادن به مدیریت ریسک و تعالی آموزش
- تمرکز بر تکنولوژی آموزشی
- مهم بودن ارتباط با دانش آموختگان
- تاکید بر ارتباطات بین المللی و تبادل دانشجو

 

 

 

 

شماره مطلب : 37
به روز رسانی : دوشنبه 7 دسامبر 2020 - ساعت 09:21
ایجاد : دوشنبه 30 اکتبر 2017 - ساعت 22:57 2020-12-7 09:21:12