شناسه : Department
1392-10-25 11:30
2014-1-15 11:32:46

رئیس بخش: دکتر سید علی طباطبائی

پزشکان بخش:

           - دکتر محمد ابراهیمی میمند
           - دکتر محمد باقر رجبی
           - دکتر محمد سلیمانی
           - دکتر محمد رضا منصوری
           - دکتر داود وکیلی

برنامه بخش اورژانس
معرفی بیمار

 

سایر پیوست ها

انتهای پیام