شناسه :
1392-10-17 10:16
2014-1-7 10:17:15

آدرس: خیابان کارگر جنوبی- میدان قزوین - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی فارابی
مسیر های منتهی به بیمارستان فارابی

آدرس ایمیل:   farabih@tums.ac.ir   
آدرس وب سایت : farabih.tums.ac.ir
شماره تلفن : 14-55400003
پاسخگویی تلفنی:  14-55400003  داخلی 2313
تلفن گویا: 55421080
شماره دورنگار:55410520
کد پستی: 1336616351
شماره های داخلی بیمارستان
 
 
 

انتهای پیام