تلفن: 55410048

(داخلی 2377- 2342)
فکس:55418080

پست الکترونیک:  farabi-head@tums.ac.ir

ارتباط مستقیم با رئیس بیمارستان

ساعت ملاقات حضوری کارکنان : روزهای دوشنبه از ساعت 14- 16 

ساعت ملاقات حضوری مراجعین با هماهنگی مسئول دفتر روز های سه شنبه ساعت 10-12

شماره مطلب : 26
به روز رسانی : دوشنبه 8 مارس 2021 - ساعت 15:55
ایجاد : سه شنبه 7 ژانویه 2014 - ساعت 22:47 2021-3-8 15:55:19