روساي بيمارستان تاكنون

1- مرحوم پروفسور محمد قلي شمس 1321
2- دكتر سيد رحمت اله ميرحقاني 1336
3-دكتر هوچيترا فريدوني 1348
4- دكتر محمد هادي قوام صدوقي 1350
5- دكتر امير همايون خسروي 1352
6-دكتر سيد حسين وثوق 1358
7- دكترپرويزباشي زاده فخار 1360
8- دكتر مرتضي مواسات 1366
9- دكتر محمد رضا منصوري 1370
10- دکتر محمود جباروند 1385
11- دکتر سید حسین صدرالسادات1395

12- دکتر محمدرضا اکبری 1398

مديران بيمارستان تاكنون

1- آقاي دكتر عبدالكريم شمس 1324
2- آقاي مسعود جمالي فيروز آبادي
3- آقاي محمد دولت آبادي 1348
4-آقاي ايرج نمازي 1354
5- آقاي محمد باقر لاجوردي 1357
6- آقاي رضا برقعي رضوي 1360
7- آقاي احمد شامخي 1363
8- آقاي نظام الدين شفاهي نياركي 1364
9- آقاي سيد محمد هادي موسوي 1364
10- آقاي محمد رضا اسماعيل بيگي 1369
11- آقاي سيد محمد هادي موسوي 1376
12- آقاي دكتر محمود جباروند 1384
13- آقای رحیم رحیمی 1385
14- آقای دکتر هادی مخترع 1388
15- ابوالفضل علیاری 1393
16- دکتر مهدی صنعت کار1395

17- آقای سعید مرادی 1396

 

شماره مطلب : 21
به روز رسانی : سه شنبه 30 ژوئیه 2019 - ساعت 16:31
ایجاد : سه شنبه 7 ژانویه 2014 - ساعت 22:42 2019-7-30 16:31:06