کارشناس بهداشت حرفه ای: الناز نصیرلو
این واحد در ضلع شمال محوطه قدیم بیمارستان و جنب واحد کارپردازی بیمارستان واقع شده و شرح وظایف آن به شرح زیر  می باشد

-    ارزیابی ریسک کلیه مشاغل، تحلیل نتایج ارزیابی (شناسایی،اندازه گیری و ارزشیابی کلیه عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی و روانی محیط کار) و تهیه گزارش
-        تهیه و تعیین برنامه ها و ا قدامات اصلاحی و پیشگیرانه براساس ارزیابی ریسک و معاینات شغلی انجام شده
-    بازدید روتین واحدها و بخشهای بیمارستان براساس سطح ریسک آنها، پرکردن چک لیست مربوطه و تهیه گزارش برای واحدهای ذیربط جهت پیگیری و اجرا
-    برنامه ریزی و تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با همکاری سایر اعضای مصوب ، تهیه صورت جلسه کمیته، پیگیری مصوبات ، ارسال یک نسخه از  صورت جلسه به مراجع قانونی شامل ادارات کار و مراکز بهداشت مربوطه
-        اجرای برنامه آموزشی و ارزشیابی مستمر و مصوب برای کلیه شاغلین بیمارستان با همکاری واحد آموزش
-        برنامه ریزی برای اجرا و نظارت بر انجام معاینات شغلی ( قبل از استخدام، دوره ای و اختصاصی )
-        تشکیل پرونده سلامت شاغلین ، آنالیز نتایج معاینات شغلی و تهیه برنامه ها و اقدامات اصلاحی
-    تعییین اقدامات، اهداف و برنامه های اصلاحی و پیشگیرانه به منظور افزایش ایمنی پرسنل و محیط کار، کنترل و کاهش بیماریها و حوادث شایع ناشی از کار در بیمارستانها
-    نظارت بر فرآیند ثبت بررسی، انالیز وگزارش دهی حوادث و بیماریهای ناشی از کار و ارسال گزارش به مراجع ذیربط(اداره کار، تامین اجتماعی)
-    تعیین و نظارت برنصب تابلوها و علائم ایمنی و هشدار دهنده و پوسترهای اطلاع رسانی و آموزشی بهداشت حرفه ای در بیمارستان
-    تعیین نوع وسایل حفاظت فردی متناسب هر شغل بر اساس ارزیابی ریسک انجام شده ، همکاری و نظارت بر کیفیت انها بر اساس فرایند انتخاب و خرید با واحد مربوطه
-    آموزش و نظارت بر استفاده مستمر و نگهداری صحیح از وسایل حفاظت فردی
-    تهیه لیست کلیه مشاغل و پرسنل موجود در بیمارستان، شناسایی و گردآوری فرایندها و شرح وظایف به تفکیک بخش و واحدهای بیمارستانی
-    شناسایی و ارزیابی مواد شیمیایی موجود ، تهیه برگه اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) برای کلیه مواد شیمیایی مورد مصرف و استفاده از این برگه ها  درکلیه مکانها
-   آموزش کلیه موارد  (MSDS) به شاغلینی که درکلیه مراحل انبارکردن ،نگهداری ،مصرف و دفع بهداشتی درمعرض مواد شیمیائی قرار می گیرند) به منظور کنترل آلودگی محیط کار، پرسنل و محیط زیست
-    نظارت وارزیابی به منظور انتخاب وعملکرد پیمانکاران (ارایه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای وطب کار) با واحد مربوطه دربیمارستان
-    برنامه ریزی برای اجرا و نظارت بر برنامه های بهداشت حرفه ای شامل:ماده 5 قانون مدیریت پسماندها،برنامه بهداشت پرتوها، ارگونومی،روشنایی،صدا،ایمنی شیمیایی ، وسایل اطفائ حریق وسیستمهای هشداردهنده وسایربرنامه های مرتبط بابهداشت حرفه ای که ازطریق وزارت بهداشت ویا دانشگاه ابلاغ می شود. 

 

 

شماره مطلب : 115
به روز رسانی : چهارشنبه 19 اوت 2015 - ساعت 08:33
ایجاد : دوشنبه 13 ژانویه 2014 - ساعت 12:02 2015-8-19 08:33:12