مدیر بیمارستان: سعید مرادی
مسئول دفتر: سعید معز 
تلفن: 2335- 2344

پست الکترونیک: farabi-manager@tums.ac.ir

                              moradi_sm_l@yahoo.com
مدیران بیمارستان از آغاز تاکنون
ارتباط مستقیم با مدیر
روزهای ملاقات حضوری: یکشنبه و سه شنبه ساعت 12-11

شرح وظایف:

·         کسب خط مشي و دستورالعمل اجرايي و برنامه كلي از رئيس بيمارستان
·         تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن
·         هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب دانشگاه
·         تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استانداردهاي موجود
·         ايجاد هماهنگي و هدايت فعاليتها و نظارت بر نحوه عملكرد كليه واحدهاي تحت سرپرستي
·         اتنخاب مسئولین واحد های مختلف بيمارستان
·         ایجاد هماهنگي و نظارت بر عملكرد واحد های اداري، مالي، پشتیبانی وخدماتی با  بخشهای باليني، پزشكي و پيراپزشكي
·         شرکت در جلسات دانشگاه شركت در جلسات مربوط به امور بيمارستانها از طرف ستاد مركزي و معاونتهاي دانشگاه
·         شركت در جلسات كميته هاي بيمارستاني
·         تهيه و تنظيم گزارش از فعاليت و مشكلات واحدهاي بيمارستان همراه با ارائه پيشنهاد – راه حل مناسب جهت رياست بيمارستان
·          نظارت كلي به چگونگي مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمينان از صحت اجراي برنامه ها
·         تقسيم فعاليتها بين مسئولان واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه آموزش و راهنمايي آنان
·         ايجاد تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت افزايش انگيزه در كاركنان تحت امر و تشويق و تنبيه كاركنان
·         مديريت شكايات بيماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستي و بازديد از بخشهاي مختلف بيمارستان
·          ارزشيابي ماهيانه و ساليانه نيروهاي تحت پوشش
·         هماهنگي و پيگيري در جهت تقاضاي اموال پلاكي، مصرفي و تعميرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههاي بخشهاي مربوطه
·         نظارت بر كيفيت و حسن اجراي بهداشت و نظافت بيمارستان
·         پيگيري امور رفاهي پرسنل تحت امر
·          پيگيري جهت تهيه ليست پرداختهاي پرسنلي و پرداخت به موقع
·          پيگيري جهت رضايتمندي بيمار، مددجو، کارکنان و خانواده آنان
·         نظارت بر حسن اجراي شرح وظايف سطوح مختلف كاركنان تحت امر
·         نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي
·         سازمان دهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي
·          صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه
·         نظارت در تنظيم بودجه واحد ها
·         شركت در سمينارها، كميسيونها و تهيه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق
·         مطالعه و بررسي در زمينه ساعات كار كاركنان و تهيه طرح تعيين ساعات كار براساس نوع و كميت فعاليت و نظارت بر اجراي طرحهاي تهيه شده و جاري در واحدها
·         جمع آوري اطلاعات مربوط به نيازهاي كلي بيمارستان از نظر ساختمان و تجهيزات و نياز به تعميرات اساسي و يا بازسازي و تهيه گزارشات مربوط پيرامون آن جهت مقام مافوق
·          مطالعه و بررسي در مورد وسايل و لوازم مصرفي، غذايي و دارويي و تجهيزات مورد نياز بيمارستان و تهيه و تنظيم طرحهاي مربوط به خريد، توزيع، نگهداري و كنترل آنها به منظور استفاده صحيح از وسايل
·         .برنامه ريزي طرحهاي بيمارستاني كوتاه و درازمدت و فعاليتهاي مراكز درماني با توجه به امكانات هريك از آنها در مواقع ضروري به منظور ايجاد سهولت در پذيرش بيماران
·         انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

 

 

شماره مطلب : 118
به روز رسانی : یکشنبه 2 دسامبر 2018 - ساعت 12:05
ایجاد : دوشنبه 13 ژانویه 2014 - ساعت 12:08 2018-12-2 12:05:24