فرمانده بحران :  دکتر  سید حسین صدرالسادات
جانشین فرمانده بحران:دکتر مهدی صنعت کار( سوپروایزر وقت)
دبیرکمیته بحران: علی اکبر عسگری

وظایف  فرمانده بحران

v      اعلام هشدار وضعیت بحران به کلیه واحدهای بیمارستان

v      تقسیم مسئولیتها براساس شرایط موجود

v      اعلام نوع بحران

اتاق فرماندهی بحران بیمارستان

v      دفتر پرستاری یا دفتر مدیر یا دفتر ریاست خواهد بود .

v   کلیه اطلاعات لازم ،د ستورالعمل ها و نقشه های بیمارستان که حاوی مطالب زیر میباشد دراتاق فرماندهی موجود است .

حوادث غیر مترقبه خارجی :

طبق تعریف به حوادثی اطلاق میگردد که از خارج از فضای فیزیکی بیمارستان منشائ میگیرند و با ایجاد تعداد زیا د بیماران موجب توفق عملکرد طبیعی بیمارستان می شوند مانند : سیل –آتش سوزی وسیع –حوادث با تلفات متعدد –

حوادث غیر مترقبه داخلی :

برطبق تعریف هر حادثه ای است که در فضای فیزیکی بیمارستان رخ دهد و تهدیدی از نوع بیماری ،جراحت ویا تخریب به بیمارستان ،بیماران ، پرسنل و باز د ید کنندگان وارد نماید .مانند بمب گذاری –سیل –مواد مضر –قطع ارتباطات –قطع آب یا برق - انفجار –نشت یا آزاد شدن مواد مضر.

اهداف برنامه مدیریت بحران

1-  تعيين خط مشي بيمارستان در پاسخ به هر نوع حادثه غير مترقبه كه پرسنل  بيماران بازديدكنندگان و يا اجتماع را تحت تاثير خود قرار ميدهد  .

2-     تعيين مسئوليت هاي افراد و بخش هاي بيمارستان در هنگام وقوع حوادث غير مترقبه

3-     تهيه  GUIdeline  هاي استاندارد و عملي براي پاسخ بيمارستان به حوادث غير مترقبه 

شماره مطلب : 166
به روز رسانی : چهارشنبه 1 آذر 1396 - ساعت 09:53
ایجاد : چهارشنبه 25 دى 1392 - ساعت 11:13 2017-11-22 09:53:55