دبیر : دکتر سید فرزاد محمدی
تلفن: 2356          


این دفتر سازوکار کارشناسی هیئت رئیسه بیمارستان فارابی جهت برقرار نمودن مباحثات راهبردی در سطح بیمارستان بوده وماموریت آن تحلیل کارشناسی وتدوین پیش نویس برنامه های توسعه سازمانی جهت مرور، تصویب و اجرا توسط هیئت رئیسه بیمارستان است.

برنامه های جاری عمده بیمارستان فارابی در حال حاضر مشتمل بر موارد زیر است:
·         استقرار نقشه راه قطب های علمی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
·         استقرار نظام نوآوری دانشگاه
·         استقرار مدل تعالی سازمانی
·         استقرار مدل حاکمیت خدمات بالینی
·         استقرار استاندارد های اعتبار بخشی بیمارستان ها

 

شماره مطلب : 30
به روز رسانی : چهارشنبه 18 بهمن 1396 - ساعت 09:35
ایجاد : سه شنبه 17 دى 1392 - ساعت 22:53 2018-2-7 09:35:23