شناسه : Committees
1392-10-25 11:12
2014-1-15 11:12:52

دبیر کمیته های بیمارستانی : کتایون رحیم زاده تهرانی
یکی از سیاست­های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ارائه بهتر و ارتقاء کیفی وکمی خدمات رسانی در مراکز درمانی ، راه اندازی کمیته های بیمارستانی می­باشد کميته هاي بيمارستاني ارکان اصلي برنامه ريزي و هدايت مجموعه و نمونه بارز مديريت مشارکتي در اتخاذ تصميمات مهم و اصولي براي حل مشکلات و ارتقاء کمي و کيفي خدمات به مردم مي باشد. این کمیته ها به منزله بازوی مدیریت بیمارستان و مکمل آن خواهند بود

شرح وظايف:

v       تنظيم تقويم کميته های بيمارستانی براساس دستورالعمل وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی
v       هماهنگی جهت برگزاری کميته های بيمارستانی بر اساس تقويم

v       تنظيم صورتجلسات و هماهنگی جهت ارسال آن به ارگانها و افراد مرتبط

اسامی كمیته های بیمارستان فارابی  :

·         کمیته اخلاق پزشکی
·         کمیته بهبود کیفیت
·       کمیته مدارک پزشکی و فن آوری اطلاعات
·         کمیته دارو ، درمان و تجهیزات پزشکی
·         کمیته آسیب شناسی ، عوارض و مرگ ومیر
·         کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستانی و اتاق عمل
·         کمیته بحران ، بلایا و تریاژ
·       کمیته  حفاظت فنی و بهداشت کار
·       کمیته اعتباربخشی
·       کمیته بهداشت محیط
·       کمیته تغذیه و رژیم درمانی
·         کمیته کادر پزشکی پرسنل پرستاری و کارکنان بیمارستان
·         کمیته مالی و اصلاح الگوی مصرف
·         کمیته طرح تکریم ارباب رجوع و بازاریابی
·         کمیته طب و انتقال خون
·       کمیته هوش بیمارستانی

انتهای پیام