آیین نامه کشوری کمیته های اخلاق بالینی در جلسه تیرماه 99 کمیته اخلاق بیمارستان فارابی بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه کمیته اخلاق بالینی این مرکز یکشنبه 8تیر99 با حضور دکتر آرش میرمحمد صادقی ، معاون درمان و سعید مرادی، مدیر بیمارستان برگزار شد. 
فاطمه جعفری، دبیر اجرایی کمیته ابتدا گزارش ارزیابی و نظارت بر رعایت حقوق مراجعین و بیماران در همه گیری کووید -19 را ارائه کرد. اعضای کمیته نظرات و پیشنهاد های خود را در این باره بازگو و بر رعایت دقیق فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های حفاظتی تاکید کردند. جعفری سپس درباره تغییر شیوه انجام رضایت سنجی بیمار و همراه در سال 99 توضیح داد و گفت: از ابتدای سال این نظر سنجی به صورت الکترونیک انجام می شود.
در ادامه آیین نامه کشوری کمیته های اخلاق بالینی مصوب وزارت بهداشت بررسی و درباره ترکیب ابلاغی کمیته و اعضای جدید تصمیم گیری شد.آخرین موضوع این جلسه تحلیل ریشه ای یک مورد اخلاق پزشکی بود که در مورد آن گفتگو و برای جلوگیری از تکرار آن تصمیم گیری شد.  
خبرنگار و عکاس: حمیده امیدوار
 
شماره مطلب : 7338
به روز رسانی : یکشنبه 28 ژوئن 2020 - ساعت 11:35
ایجاد : یکشنبه 28 ژوئن 2020 - ساعت 09:57 2020-6-28 11:35:53