برنامه های پیشنهادی حوزه مدیریت بحران بیمارستان فارابی در سال 99 در جلسه کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای این مرکز معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای این مرکز دوشنبه 19خرداد 1399برگزار شد.
در  این جلسه ابتدا مهندس علی اکبر عسگری، مسئول واحد مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستان گزارش عملکرد فصل بهار این واحد را ارائه کرد. سپس به تشریح نحوه مدیریت آسیب دیدگان چهارشنبه آخر سال 98 پرداخت و گفت: به علت شیوع کووید- 19 پایین ترین امار مراجعین حوادث چهار شنبه سوری در پنج سال گذشته را داشتیم.  
مهندس عسگری در ادامه لیستی از اقدامات انجام شده برای مدیریت بحران همه گیری کووید- 19 را نمایش داد و افزود: اين اقدامات با هماهنگي سوپروايزر كنترل عفونت و مسئول بهداشت محيط انجام شده و شامل نيازسنجي و تهيه تجهيزات مورد نياز، آموزش به رده هاي مختلف كاركنان، ارائه پيام هاي آموزشي و هشدار به مراجعين، تهيه فرآيند ترياژ، پذيرش، بستري و جداسازي بيماران مشكوك، تهيه دستورالعمل استفاده از وسايل حفاظت فردي، استفاده از ظرفيت هاي روابط عمومي بيمارستان براي انتقال پيام هاي بهداشتي به كاركنان و مراجعين، نظارت بر جمع اوري و انتقال البسه و ملحفه بيماران به لنژري، نظارت بر شستشوي ملحفه و ملزومات بيماران، نظارت بر گندزدايي فضاهاي عمومي و درماني و آمبولانس ها، نظارت بر بخش هاي برون سپاري شده، به حداقل رساندن تردد كاركنان تهيه ملزومات يكبار مصرف براي بخش هاي سرپايي می شود.
دبیر کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستان فارابی در انتها برنامه های پیشنهادی حوزه مدیریت بحران بیمارستان در سال 99 را معرفی کرد.
خبر و عکس: حمیده امیدوار
 
شماره مطلب : 7297
به روز رسانی : دوشنبه 8 ژوئن 2020 - ساعت 11:00
ایجاد : دوشنبه 8 ژوئن 2020 - ساعت 10:20 2020-6-8 11:00:13