در جلسه کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی بر مدیریت مصرف دارو در اتاق های عمل و بخش ها تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزت پزشکی این مرکز سه شنبه 17دی 98 با حضور سعید مرادی، مدیر و دکتر آرش میرمحمد صادقی، معاون درمان بیمارستان برگزار شد. 
در بخش اول این جلسه که به موضوع مدیریت مصرف دارو در اتاق های عمل و بخش ها اختصاص داشت، دکتر محمد رضا فرخ آشتیانی، مسئول داروخانه در مورد ثبت داروهای نایلون دوز در HIS، تعیین تکلیف داروهای درخواستی پزشکانی که همکاری شان با بیمارستان قطع می شود، گزارش اشکالات کیفی داروها و لوازم مصرفی به داروخانه توضیح داد.  
در ادامه جلسه گزارش واحد تجهیزات پزشکی بوسیله مهندس مهدی شمس، مسئول واحد تجهیزات پزشکی ارائه شد. در این گزارش به مواردی چون نوسازی اکسیژن ساز، کالیبراسیون ساکشن های بخش ها و اتاق های عمل، تهیه لیبل کنترل کیفی برای تجهیزات، تعیین تکلیف دستگاه Ret-Cam، خرید دستگاه حک و تاکید مجدد بر ثبت درخواست تعمیرات در سامانه PMQاشاره شد. 
خبرنگار و عکاس: حمیده امیدوار
 
شماره مطلب : 6975
به روز رسانی : سه شنبه 18 فوریه 2020 - ساعت 13:39
ایجاد : سه شنبه 7 ژانویه 2020 - ساعت 12:30 2020-2-18 13:39:22