به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی،جلسه کارگروه آموزش به بیمار این مرکز سه شنبه 5 آذر 1398 با حضور دکتر ارش میر محمد صادقی، معاون درمان بیمارستان برگزار و سنجه های اعتبار بخشی محور آموزش و ارتقای سلامت بررسی شد.
مواردی مانند بررسی اعضای تیم ارتقای سلامت و شرح وظایف آن ها، بازنگری لیست تیم آموزش سلامت واحد های درمانی بیمارستان و صدور ابلاغ برای افراد جدید، توجیه دستیاران در مورد ارائه آموزش های خود مراقبتی به بیمار در زمان ترخیص و  ابلاغ سیاست های ارتقای سلامت پس از تایید تیم رهبری بیمارستان مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه بودند.
خبرنگار و عکاس: حمیده امیدوار
 
شماره مطلب : 6798
به روز رسانی : یکشنبه 1 دسامبر 2019 - ساعت 07:47
ایجاد : سه شنبه 26 نوامبر 2019 - ساعت 13:00 2019-12-1 07:47:55