به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، در جلسه کمیته بهداشت محیط این مرکز که روز دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 با حضور سعید مرادی مدیر بیمارستان برگزار شد، مهندس زهرا موسوی، کارشناس بهداشت محیط  گزارشی در مورد اهداف تعیین شده سال 97 ارائه کرد. در این گزارش میزان پسماند تولید شده به تفکیک واحد در هر ماه ارائه و میزان تولید پسماند به ازای هرعمل جراحی در سال های 96 و 97 مقایسه شد. همچنین میزان تولید پسماند عفونی به ازای هر تخت اشغالی نیز  در سال های 96 و 97 مقایسه شد. 
مهندس موسوی در ادامه نتایج ارزیابی داخلی محور بهداشت محیط  بیمارستان را که در ماه اسفند 97 و بر اساس سنجه های جدید اعتبار بخشی انجام شده بود ارائه و موارد عدم انطباق موجود را بررسی کرد. 
در این جلسه دو برنامه « ارتقای مدیریت پسماندهای پزشکی ویژه  به میزان 100درصد طی سال 98» و « کاهش میزان تولید پسماند به میزان حداقل یک درصد نسبت به سال 97» به عنوان برنامه های عملیاتی این کمیته در سال 98 تعیین شدند.
 برگزاری کلاس های آموزش بهداشت عمومی برای گروه خدمات و طراحی اقدامات اصلاحی برای موارد عدم انطباق محور بهداشت محیط با مشارکت صاحبان فرآیندها از دیگر مطالب مورد بحث در این جلسه بودند. 
خبر و عکس: امیدوار  
 
شماره مطلب : 5922
به روز رسانی : دوشنبه 23 ارديبهشت 1398 - ساعت 13:05
ایجاد : دوشنبه 23 ارديبهشت 1398 - ساعت 13:05 2019-5-13 13:05:30