به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه کمیته پایش و سنجش کیفیت این مرکز روز شنبه بیست و یکم اردیبهشت  1398با حضور  سعید مرادی، مدیر بیمارستان برگزار شد. 
در این جلسه گزارش عملکرد برنامه های دفتر بهبود کیفیت در سال 97 توسط فاطمه قدیمی مسئول واحد بهبود کیفیت، ارائه شد. 
همچنین برنامه های عملیاتی و بهبود کیفیت سال 97 و میزان پیشرفت آن ها مورد بررسی قرار گرفت و به مواردعدم انطباق اشاره شد.
گزارش کلی شاخص های عملکردی و بالینی  بیمارستان در سال 97 ارائه شد و مقایسه آن با سال 96 و بازنگری لیست شاخص های عملکردی و بالینی در سال 98 مطالب بعدی مطرح شده در این جلسه بودند.
اعضای کمیته «افزایش مشارکت پزشکان در رفع نواقص سنجه های جدید اعبار بخشی بر اساس ارزیابی داخلی به میزان 5 درصد در سال 98 » را به عنوان هدف کمیته در سال جدید تصویب کردند. 
توجه به سنجه های جدید اعتبار بخشی در تنظیم رویکرد تمامی کمیته های بیمارستانی ازنکات مورد تاکید در این جلسه بود. 
خبر و عکس: امیدوار 
 
شماره مطلب : 5911
به روز رسانی : شنبه 21 ارديبهشت 1398 - ساعت 13:57
ایجاد : شنبه 21 ارديبهشت 1398 - ساعت 13:57 2019-5-11 13:57:13