به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی اولین جلسه کمیته اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ای این مرکز روز یکشنبه 25فروردین 1398با حضور سعید مرادی، مدیر بیمارستان برگزار شد.
 دکتر زهرا هاشمی، کارشناس دفتر بهبود کیفیت و دبیر کمیته گزارشی از اقدامات صورت گرفته سال قبل ارائه کرد و گفت: توانمند سازی کارکنان در حوزه اخلاق و تعهد حرفه ای برنامه اصلی کمیته در سال 97 بود و  دوه های آموزشی متعددی با موضوعاتی مانند مهارت های ارتباطی، اخلاق حرفه ای پرستاری، اخلاق حرفه ای ویژه پزشکان،  اخلاق حرفه ای برای کارکنان اداری، اپتومتریست ها و منشی ها، مشتری مداری و حقوق گیرنده خدمت برگزار شد. این رویه امسال نیز ادامه خواهد یافت. 
وی با اشاره به مداخلاتی که  برای اصلاح فرآیندها و رویه ها صورت گرفت، اظهارداشت: تداوم تشکیل کمیته صیانت از حقوق بیماران، تقدیر از کارکنان اخلاق مدار، تدوین چک لیست و ارزیابی بخش ها  انتخاب بخش، پرستار و کارمند نمونه براساس چک لیست تهیه شده برخی از این مداخلات است. 
دبیر کمیته اخلاق بیمارستان فارابی در ادامه گفت: بررسی آیین نامه تشکیل کمیته اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ای بیمارستان نشان می دهد که هنوز به مداخلاتی در زمینه اتخاذ تدابیری برای حفظ حقوق گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات سلامت، نظارت و ارزیابی فرآیندهای جاری بیمارستان از نظر شئونات اخلاق حرفه ای، بررسی پرونده های شکایات در حوزه اخلاق حرفه ای وحل کشمکش های اخلاقی، نظارت و کنترل بر میزان استقرار و اجرایی شدن تصمیمات و پیامد های کمیته در راستای چشم انداز بیمارستان و تشخیص و پیگیری و ارزیابی ناهنجاری های بین فردی ارائه دهندگان خدمات سلامت نیاز است. 
در ادامه جلسه در مورد تدوین برنامه آموزش و توانمندی کارکنان ، طرح مصوبات کلیدی کمیته در جلسه شورای اجرائی گروه چشم پزشکی و تعیین یک نفر ناظر بر اجرای استانداردهای مندرج در چک لیست های صیانت از حقوق شهروندی و حقوق گیرنده خدمت تصمیم گیری شد.  
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 5766
به روز رسانی : دوشنبه 26 فروردين 1398 - ساعت 09:59
ایجاد : يكشنبه 25 فروردين 1398 - ساعت 13:18 2019-4-15 09:59:20