به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، دکتر سید حسین صدرالسادات در ابلاغی دکتر آرش میرمحمد صادقی، استادیار و عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی را به عنوان معاون درمان این بیمارستان منصوب کرد.متن این ابلاغ به شرح زیر است:
 

جناب آقای دکتر آرش میر محمد صادقی                                                                                                 

 استادیار و عضو محترم هیئت علمی بیمارستان فارابی

 

با سلام و احترام
     نظر به تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی، بموجب این ابلاغ بعنوان معاون درمان بیمارستان فارابی منصوب می شوید. انتظار  می رود با استفاده از ظرفیتهای موجود در این مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی با بکارگیری و جلب مشارکت سایر اعضاء محترم هیئت علمی و کادر درمان در ادامه مسیر ارتقاء فرآیندهای درمانی، نسبت به برنامه ریزی جهت امور ذیل اهتمام ویژه مبذول فرمائید :
1. برنامه ریزی و نظارت با هدف ارتقاء خدمات تشخیصی، درمانی در تمام واحدهای سرپایی، بستری، اورژانس و پاراکلینیک 
2. بستر سازی و نظارت بر حسن اجرای مدل های مختلف بهبود کیفیت و کسب جایگاه برتر اعتباربخشی در دانشگاه مطابق با استانداردهای کشوری و بین المللی
3. بستر سازی و اجرای بهینه طرح تحول نظام سلامت
4. مشارکت در برگزاری کمیته های درمانی بیمارستان (از جمله کنترل عفونت بیمارستان، مرگ و میر مادران و نوزادان، دارو و تجهیزات و ...) 
5. ساماندهی و نظارت بر  فعالیت های درمانی پزشکان متخصص شامل موارد زیر از طریق روسای بخش های مربوطه:
1-7. ویزیت صبحگاهی بیماران توسط متخصصین دربخش های بستری و تعیین و اتخاذ روش تشخیصی/ درمانی مناسب
2-7. حضور به موقع در درمانگاه و تعیین و اتخاذ روش تشخیصی/ درمانی مناسب
3-7. حضور به موقع در اورژانس جهت ویزیت و تعیین تکلیف بیماران
4-7. حضور در اعمال جراحی و سایر اقدامات تهاجمی تشخیصی و درمانی
5-7. ثبت دقیق و صحیح مستندات در پرونده بیماران بستری و سرپایی
6-7. رعایت شئون اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ای در برخورد با بیماران و همکاران غیر پزشک 
7-7. کنترل عفونت و ارتقای وضع موجود
8-7. شرکت در کمیته های درمانی 
9-7. همکاری با برنامه های بهبود کیفیت و اعتباربخشی
10-7. همکاری در برنامه تحول نظام سلامت
6. تهیه کارنامه عملکرد درمانی پزشکان
7. همکاری و هماهنگی با معاونت درمان دانشگاه و ارسال گزارشات بر اساس برنامه اعلام شده از طرف معاونت درمان 
8. تهيه گزارش فعالیتهای تشخیصی و درمانی بیمارستان براي مراجع بالاتر و تعریف و به روز رسانی مستمر بخش تشخیصی و درمانی در سایت بیمارستان
9. انجام سایر وظایف محوله از طرف رئیس بیمارستان

دکتر سید حسین صدرالسادات
رییس بیمارستان فارابی
 
شماره مطلب : 5361
به روز رسانی : دوشنبه 10 دى 1397 - ساعت 10:57
ایجاد : دوشنبه 10 دى 1397 - ساعت 10:57 2018-12-31 10:57:44