به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، دکتر سید حسین صدرالسادات در ابلاغی دکتر محمد رضا اکبری باغبانی، عضو هیئت علمی و مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را به عنوان معاون آموزشی بیمارستان فارابی منصوب کرد.متن این ابلاغ به شرح زیر است:
 
جناب آقای دکتر محمدرضا اکبری باغبانی
مدیر محترم گروه آموزشی بیماریهای چشم 
 
با سلام و احترام
      نظر به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی در سطوح مختلف علمی و آموزشی و در راستای هم افزایی و مشارکت فزاینده آن مدیر محترم جهت اداره بهینه گروه چشم و امور بیمارستان، بموجب این ابلاغ بعنوان معاون آموزشی بیمارستان فارابی منصوب می گردید تا علاوه بر مسئولیت خطیر مدیریت گروه چشم، وظایف و امور مشروحه ذیل را به نحو شایسته بانجام رسانید. امید است با اتکال به تاییدات الهی و بهره¬گیری از دانش و تجربیات خود در جهت تحقق اهداف برنامه های آموزشی بیمارستان و بسط همکاریهای آموزشی بین بخشهای مرتبط، اساتید محترم و دانشجویان موفق باشید.
1-نظارت بر برنامه ریزی و اجرای فعالیت های آموزشی بخش ها
2- نظارت بر میزان حضور و کیفیت فعالیت اعضای هیات علمی در بیمارستان 
3- نظارت بر حسن اجرای ضوابط آموزشی و اصول رفتار حرفه ای در بیمارستان
4- همکاری با دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه در اجرای ارزشیابی فعالیت های بخش و اعضای هیات علمی
5- تدوین و حمایت از طرح های مربوط به توسعه آموزش در بیمارستان
6- همکاری در تقسیم و معرفی فراگیران به بخش های آموزشی بیمارستان با هماهنگی معاونین آموزشی دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی براساس ظرفیت بخش های آموزشی بیمارستان 
7- نظارت بر نحوه ارزیابی فراگیران و اعلام نمرات آنها و اعلام شروع دوره و گواهی اتمام دوره فلوها و دستیاران به دانشکده پزشکی در موارد لازم
8- تهیه گزارش فعالیت های آموزشی بیمارستان برای مراجع بالاتر
9- برنامه ریزی و نظارت بر آموزش تئوری و عملی دانشجویان پزشکی در بخش های مختلف خصوصاً با تاکید بر کار عملی در موارد عمومی و اورژانس چشم، در طی دوره های یکماهه معرفی شده از دانشکده پزشکی 
10- انجام سایر وظایف محوله از طرف رئیس بیمارستان
 
دکتر سید حسین صدرالسادات
رییس بیمارستان فارابی
شماره مطلب : 5359
به روز رسانی : دوشنبه 10 دى 1397 - ساعت 10:30
ایجاد : دوشنبه 10 دى 1397 - ساعت 10:28 2018-12-31 10:30:57