گالری عکس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه کمیته پایش و سنجش کیفیت این مرکز روز چهار شنبه پنجم دیماه 1397 با حضور سعید مرادی، مدیر بیمارستان برگزار شد. در این جلسه گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی و بهبود کیفیت در حوزه های بهداشت حرفه ای، پژوهش پرستاری، مدیریت حوادث و سوانح و تاسیسات ارائه شد. در این گزارش ها مواردی که میزان پیشرفتشان مطابق برنامه نبود شناسائی شد و مسئولین پایش پروژه های مذکور ، توضیحات خود را در باره علل عدم تحقق عنوان کردند . گزارش سایر برنامه ها به جلسه بعد کمیته موکول شد
همچنین شاخص ارزیابی مناسب سازی فضاها جهت معلولین و جانبازان ارائه شد و انطباق آیتمهای آن با شرایط موجود بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت .
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 5343
به روز رسانی : شنبه 8 دى 1397 - ساعت 09:00
ایجاد : پنجشنبه 6 دى 1397 - ساعت 08:16 2018-12-29 09:00:20