به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، نتایج ارزیابی استرس شغلی کارکنان در جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار این مرکز که روز شنبه 24آذر1397 با حضور سعید مرادی، مدیر بیمارستان تشکیل شد بررسی  ودر مورد راهکارهای کنترلی استرس شغلی کارکنان بحث و تبادل نظر شد.
مهندس الناز نصیرلو، کارشناس بهداشت حرفه ای در این باره گفت: این ارزیابی توسط واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان و براساس پرسشنامه استرس شغلی OSIPOW انجام شده است. این پرسشنامه دارای 60 سوال است که در شش بعد بارکاری نقش، شایستگی نقش، دوگانگی نقش، محدوده نقش، مسئولیت و محیط فیزیکی به ارزیابی استرس شغلی می پردازد.
مهندس نصیرلو افزود: در این مطالعه 259 نفر پرستاران، کمک بهیار، تکنسین بیهوشی، بهیار و کارشناسان اتاق عمل،گروه اداری و پاراکلینیک به پرسشنامه ها پاسخ دادند. 
وی استرس شغلی کارکنان را موضوعی پراهمیت دانست که نشانه های رفتاری، جسمی و روانی دارد که به طور مستقیم یاغیر تظاهر می یابد. خودداری از کار کردن، پرخوری یا بی اشتهایی، رفتارهای ستیزه جویانه در برابر همکاران یا اعضای خانواده، غیبت از کار، رها کردن شغل، افزایش حادثه ناشی از کار و فقدان بهره وری از جمله علامت های استرس شغلی است. 
مهندس نصیرلو اظهار داشت :با توجه نتایج تحقیق به تحقیق بنظرمی رسد مداخله سازمان در راستای برنامه ریزی موثر جهت کاهش میزان استرس ، امری ضروری و حیاتی می باشد.
مرادی، مدیر بیمارستان نیز با تاکید بر اهمیت نتایج این ارزیابی گفت: استرس شغلی موضوع مهمی است که هم به عوامل درون سازمانی و هم به عوامل خارج سازمان بستگی دارد و  در نهایت  عملکردسازمان را متاثر می سازد. بهتر است پیشنهادها و  راهکارهای مناسب و موثر برای کاهش استرس شغلی کارکنان در یک کارگروه بررسی و در جلسه کمیته منابع انسانی مطرح شود.
در پایان مقرر شد: 
پیشنهادات کارگروه اجرایی و کمیته منابع انسانی در مورد راهکارهای مناسب کاهش استرس شغلی کارکنان در جلسات آینده کمیته ارائه شود. 
برای کاهش استرس شغلی کارکنان، برگزاری سمینارها و گردهمای عمومی در سال استمرار یابد .
کارگاه های «روش های کاهش استرس شغلی» با تعیین گروه هدف بصورت فصلی برگزار شود . 
پمفلت های آموزشی در مورد کاهش استرس شغلی تهیه و در اختیار کارکنان قرار گیرد.
خبر و عکس: امیدوار
شماره مطلب : 5279
به روز رسانی : شنبه 24 آذر 1397 - ساعت 17:00
ایجاد : شنبه 24 آذر 1397 - ساعت 13:27 2018-12-15 17:00:47