به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، اولویتهای پژوهشی مصوب شورای راهبردی شبکه ملی تحقیقات پرستاری، مصوب سیزدهمین جلسه (مجازی) شورای راهبردی شبکه ،اعلام شد.
 اولویتهای پژوهش در پرستاری مصوب شورای راهبردی شبکه را از پیوست خبر دریافت نمایید.
شماره مطلب : 5275
به روز رسانی : شنبه 24 آذر 1397 - ساعت 17:01
ایجاد : شنبه 24 آذر 1397 - ساعت 08:15 2018-12-15 17:01:13