گالری عکس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی،  کنفرانس یک روزه «ارتقای ایمنی بیمار و مدیریت خطاهای پزشکی با رویکرد گذشته نگر و آینده نگر» توسط واحد ایمنی بیمار با همکاری آموزش پرستاری  این بیمارستان روز پنجشنبه 22 آذر1397 در سالن آمفی تئاترپروفسور شمس برگزار شد.
این کنفرانس با هدف  ارتقای سطح آگاهی و مدیریتی کارکنان پرستاری در زمینه پیشگیری از خطاهای پزشکی، تشویق به گزارش دهی خطا و بهبود و ارتقا کیفیت ایمنی بیمار برای پرستاران، کارشناسان بیهوشی و کارشناسان اتاق عمل بیمارستان فارابی در دو بخش تشکیل شد. در بخش اول زرگر، پرستار و کارشناس ایمنی بیمار این بیمارستان به بیان مباحثی همچون اهمیت و ضرورت حفظ ایمنی بیمار، استانداردهای ایمنی بیمار، آشنایی با انواع خطا و قصور در خدمات بهداشتی درمانی پرداخت.
 در بخش دوم این کنفرانس نیز پوریانی، کارشناس ارشد پرستاری، موضوعات ارزیابی بیمار از نظر سقوط و مدیریت و پیشگیری از خطاهای رایج در مراقبت از بیمار با رویکرد گذشته نگر و آینده نگرو اصول گزارش دهی خطا را مطرح نمود.
 
خبروعکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 5273
به روز رسانی : شنبه 24 آذر 1397 - ساعت 17:02
ایجاد : پنجشنبه 22 آذر 1397 - ساعت 12:18 2018-12-15 17:02:02