همه مطالب : معاونت درمان

2021-02-07 17:32
نشست معاون درمان و سرپرستاران بیمارستان فارابی برگزار شد

معاون درمان بیمارستان فارابی: نقش پرستاران در افزایش سطح کیفی خدمات درمانی انکار نشدنی است

به منظور بررسی مشکلات اتاق های عمل، بخش ها و درمانگاه های بیمارستان فارابی نشستی با حضور معاون درمان و سرپرستاران این بیمارستان برگزار شد.

2018-09-14 00:04

آموزش سلامت

2018-09-12 00:16

کنترل عفونت

2017-12-17 23:15

معاون درمان

2017-12-17 09:10

معاونت درمان

2017-12-16 08:33

واحد های درمانی

2017-12-14 13:09

بخش ها

2017-12-13 13:12

پاراکلینیک ها

2017-12-11 23:05

ایمنی بیمار