همه مطالب : مدیریت خدمات پرستاری

1397-07-25 14:34

دیدار مدیر پرستاری دانشگاه علوم پرشکی تهران با کارکنان پرستاری بیمارستان فارابی

دکتر ورعی مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور در بیمارستان فارابی با سرپرستاران و پرستاران بخش های مختلف این بیمارستان دیدار کرد.

1397-06-31 09:26

مدیر پرستاری

1397-06-29 12:25

اهداف و تاریخچه

1397-06-23 12:50

آموزش پرستاری

1397-06-23 00:04

آموزش سلامت

صفحات