فارابی در رسانه

1397-08-27 13:30

اگر با لنز مى خوابيد، گوش به زنگ باشيد

فوق تخصص شبكيه و جراحي با اشاره به عوارض خوابيدن با لنز، استاندارد هاي لازم براي تهيه لنز مناسب را توضيح داد.

صفحات