همه مطالب : سمینارها و کنگره ها

1396-08-26 12:46

برگزاری سمینار اپتومتری اطفال در بیمارستان فارابی

سمینار یک روزه اپتومتری اطفال با حضور گسترده اساتید و کارشناسان اپتومتری دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز درمانی مختلف در بیمارستان فارابی برگزار گردید.