همه مطالب : خبر

1397-06-19 10:10

تقدیر از بیمارستان فارابی در اولین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف

بیمارستان فارابی، قطب علمی چشم پزشکی، در اولین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف موفق به دریافت لوح تقدیر استانی شد.

1397-06-04 14:02

برگزاری کارگاه دو روزه کارشناسان تغذیه بیمارستان های تابعه دانشگاه در بیمارستان فارابی

به همت مدیریت نظارت و اعتباربخشی دانشگاه،کارگاه دو روزه حمایت های تغذیه ای در بخش مراقبت های ویژه، در بیمارستان فارابی برگزار شد.

صفحات