همه مطالب : خبر

1397-09-10 11:21
دومین جلسه از دوره مراقبت های پرستاری در اورژانس چشم پزشکی؛

آشنایی پرستاران اورژانس بیمارستان فارابی با الزامات اعتباربخشی

1397-09-07 12:54

فعالیت های بیمارستان فارابی در هفته سکته مغزی

بیمارستان فارابی برنامه های متنوعی را با هدف ارتقای آگاهی کارکنان و مراجعین در هفته سکته مغزی برگزار کرد. 

صفحات