همه مطالب : خبر

1397-09-10 13:56

جلسه مشترک دکتر مرعشی مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه و تیم همراه با مسئولین بیمارستان فارابی

مدیرو کارشناسان اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ضمن حضور در بیمارستان فارابی با توانمندی های و چالش های بیمارستان در این حوزه آشنا شدند. 

صفحات