درمانی

1395-07-18 10:17

بازدید (walk round) تیم مدیریتی ایمنی بیمار در بیمارستان فارابی

اعضای تیم مدیریتی ایمنی بیمار بیمارستان فارابی، از بخش اورژانس این مرکز بازدید کردند.

1395-07-11 22:09

برگزاری جلسه آشنائی با نسل سوم استاندارد های اعتبار بخشی ملی در بیمارستان فارابی

مسئولین واحد های مختلف بیمارستان فارابی با اصول کلی و ساختار نسل سوم استاندارد های اعتبار بخشی  ملی آشنا شدند.

1395-02-29 10:27

اعطای نشان اخلاق برتر (طرح ناب) به 9 پرستار بیمارستان فارابی

بیمارستان فارابی بیشترین تعداد از منتخبین اولین جشنواره طرح ناب(اخلاق برتر) را به خود اختصاص داد.

1395-02-22 07:34

بازدید (walk round) تیم مدیریتی ایمنی بیمار در بیمارستان فارابی

 تیم مدیریتی ایمنی بیمار بیمارستان فارابی، از واحد استریلیزاسیون مرکزی( CSSD) و انبار مرکزی دارویی این مرکز بازدید کردند.

1395-02-14 11:59

بازدید (walk round) تیم مدیریتی ایمنی بیمار در بیمارستان فارابی

اعضای تیم مدیریتی ایمنی بیمار بیمارستان فارابی، از آزمایشگاه و داروخانه این مرکز بازدید کردند.

صفحات