همه مطالب : درمانی

1396-09-20 11:49

بازدید مدیریتی (walk round) ایمنی بیمار در بیمارستان فارابی

اعضای تیم مدیریتی ایمنی بیمار بیمارستان فارابی، از واحد های مدارک پزشکی و لنژری(رختشویخانه) این مرکز بازدید کردند.

صفحات