درمانی

1396-09-20 11:49

بازدید مدیریتی (walk round) ایمنی بیمار در بیمارستان فارابی

اعضای تیم مدیریتی ایمنی بیمار بیمارستان فارابی، از واحد های مدارک پزشکی و لنژری(رختشویخانه) این مرکز بازدید کردند.

1396-08-23 12:15

اعزام تیم امدادی بیمارستان فارابی به مناطق زلزله زده غرب کشور

تیم درمانی بیمارستان فارابی همراه با سایر نیروهای دانشگاه علوم پزشکی تهران به مناطق زلزله زده غرب کشور اعزام شدند.

صفحات