اداری

1396-07-27 11:44

ثبت نام دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه دوره پاییز و زمستان سال 1396

ثبت نام دوره های آموزشی از22 مهرماه لغایت 14 آذرماه ادامه دارد و این زمان قابل تمدید نیست. 

1396-07-13 09:28

ارتقای علمی دکتر سید حسین صدرالسادات به مرتبه دانشیاری

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فارابی ؛ دكترسید حسین صدرالسادات عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی با ارسال ابلاغي توسط رئیس دانشگاه علوم پزشكي تهران به مرتبه علمي دانشیاری ارتقاء يافت. متن ابلاغيه به شرح ذيل است:

1396-07-13 09:12

ارتقای علمی دکتر مهدی صنعت کار به مرتبه دانشیاری

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فارابی ؛ دكترمهدی صنعت کار عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی با ارسال ابلاغي توسط رئیس دانشگاه علوم پزشكي تهران به مرتبه علمي دانشیاری ارتقاء يافت. متن ابلاغيه به شرح ذيل است:

1396-07-13 09:07

ارتقای علمی دکتر علیرضا خدابنده به مرتبه دانشیاری

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فارابی ؛ دكترعلیرضا خدابنده عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی با ارسال ابلاغي توسط رئیس دانشگاه علوم پزشكي تهران به مرتبه علمي دانشیاری ارتقاء يافت. متن ابلاغيه به شرح ذيل است:

1396-07-12 07:31
با ابلاغ وزیر بهداشت،

دکتر عباسعلی کریمی به‌عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشكي تهران منصوب شد

دکتر هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر عباسعلی کریمی را به‌عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی، درمانی تهران منصوب و از خدمات ارزشمند و تلاش مستمر دکتر علی جعفریان قدردانی کرد.

صفحات